Barent Langenes Stichting

De uitgever van Caert-Thresoor

Caert-Thresoor wordt uitgegeven namens de Barent Langenes Stichting. De naam van de Stichting refereert aan die van de uitgever van de in 1598 in Middelburg uitgegeven atlas Caert-Thresoor, Barent Langenes. Van deze atlas is in 1995 bij de eerste drukker van het tijdschrift Caert-Thresoor, Drukkerij Vis te Alphen aan den Rijn, een facsimile-uitgave verschenen.

Het doel van de stichting wordt in artikel 2 van de Stichtingsstatuten als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel:
a. het in Nederland en in België verspreiden van kennis en onderzoeksresultaten op het gebied van de geschiedenis van de cartografie van de Nederlanden en de toenmalige koloniën, waartoe behoren de werkzaamheden van cartografen, instituten en ondernemingen gevestigd in die gebieden en de karteringen van het grondgebied daarvan, in de meest ruime zin;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het uitgeven van een tijdschrift, het (mede-) organiseren van studiedagen en andere activiteiten en daarvoor de middelen te verkrijgen.

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door:

Peter van der Krogt (voorzitter)
Marissa Griffioen (secretaris)
Peter Quirijnen (penningmeester)
Elger Heere
Gijs Boink (namens de redactie van Caert-Thresoor).

De statuten van de Stichting kunnen worden ingezien via de Kamer van Koophandel (K.v.K.nr. 30179903) en na verzoek aan de secretaris. Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd bij de penningmeester. Tenminste één lid van het Stichtingsbestuur wordt geacht plaats te nemen in de redactie van het tijdschrift Caert-Thresoor.

Inlichtingen betreffende de inhoud van Caert-Thresoor en daarmede samenhangende kwesties worden verstrekt door het redactiesecretariaat. De contactgegevens van het secretariaat vindt u op de pagina ‘Over ons‘.
Informatie over de Barent Langenes Stichting wordt verstrekt door Marissa Griffioen, m.t.griffioen@uva.nl.